Eros Fountain, Sefton Park, pastel

Eros Fountain, Sefton Park, pastel

Eros Fountain, Sefton Park, pastel

Eros Fountain, Sefton Park, pastel